Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • 4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Kujawska
 • E-mail: spbukowina@gbt.edu.pl
 • Telefon: 182077223

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Adres: ul. Kościuszki 11
  34-530 Bukowina Tatrzańska
 • E-mail: spbukowina@gbt.edu.pl
 • Telefon: 182077223

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej  przy ulicy Kościuszki 11.

 

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

            Budynek posiada pięć wejść. Wejście główne obok sekretariatu od głównej ulicy oraz wejście boczne nr 1, wejście boczne nr 2, wejście nr 3 (od strony dziedzińca szkoły), wejście nr 4 do sali gimnastycznej i przedszkola. Trzy z wejść nie umożliwiają dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Dwa pozostałe to  wejścia z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

            Dwie z toalet na poziomie parteru są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.
Pozostałe toalety nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na zbyt wąskie drzwi i na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

            W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

            Wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

            Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

            Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, natomiast jeden z pracowników szkoły posiada umiejętnośc posługiwania się językiem migowym.